Witamy w naszym sklepie! Życzymy udanych zakupów

Polityka Prywatności i Pliki Cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.barfiaki.pl

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego www.barfiaki.pl (zwanego dalej jako „Sklep Internetowy”) zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  jest spółka Super Smak Sp. z o. o., 11 – 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233657, NIP: 7393474192, REGON: 280020244 o kapitale zakładowym w wysokości: 200.000 zł, zwana dalej jako Administrator”.

3. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej jako „RODO”.

4. Podanie przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne z wyłączeniem sytuacji, gdy:
a. zawierana zostaje umowa sprzedaży z Administratorem - niepodanie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych stanowi w takim wypadku umowny i jeżeli osoba, które dane dotyczą wyraża wolę zawarcia umowy z Administratorem, to zobowiązana jest do podania wymaganych przez Administratora danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest możliwie najwęższy, i wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
b. obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania owych danych osobowych w prawnie określonych celach a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, w szczególności:
a. przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
b. zbierać dane osobowe wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i w możliwie najwęższym zakresie;
c. przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
d. przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający im odpowiedni poziom zabezpieczeń, w szczególności chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich, adekwatnych środków technicznych i/lub organizacyjnych.

6. Przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych jak również ewentualnego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymaganiami określonymi w treści RODO. Zabezpieczenia i środki zabezpieczające określone w zdaniu poprzedzającym poddawane są przez Administratora okresowym przeglądom i w razie takiej potrzeby aktualizowane. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przetwarzanych przez Administratora danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy zaistniał co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania Zakres przetwarzania danych osobowych
- Realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
- Realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. newsletter);
- podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy - imię, nazwisko, adres dostawy/zamieszkania/siedziby, numer telefonu, adres e-mail;
- Działania marketingowe Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody - adres e-mail
- Obowiązki księgowe Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Dane przechowywane przez okres czasu określony w ustawie (okres przedawnienia zobowiązania podatkowego) - imię, nazwisko, adres
- przedsiębiorcy dodatkowo - nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON
- Dochodzenie roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, maksymalnie przez wynikający z obowiązującego prawa okres przedawnienia roszczeń danego rodzaju. - imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu,
- przedsiębiorcy – dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON

§4 ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych, Poradnika oraz Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 • Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 • Dane osobowe Usługobiorców oraz Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

  3. dostawcy systemów ankiet opiniujących / quizów – w przypadku Klienta/Usługobiorcy, który zgodził się na wyrażenie opinii w ramach ankiety lub udzielenie odpowiedzi w ramach quizu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

  4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego, Serwisów Internetowych oraz Poradnika i świadczenie za ich pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta/Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

  5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta/Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

§5 PROCES PROFILOWANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z procesów profilowania do celów marketingu bezpośredniego, lecz decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą wyrażenia lub odmówienia przez Administratora zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem, czy też możliwości świadczenia Klientowi Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Skutkiem korzystania z Administratora z możliwości profilowania w Sklepie Internetowym może być udzielenie Klientowi rabatu, udzielenie informacji o fakcie pozostawienia niezakupionych Towarów w Sklepie internetowym, przesłanie propozycji Towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom bądź preferencjom Klienta lub też zaproponowanie korzystniejszych warunków zakupu Towarów niż wynika to ze standardowej oferty Sklepu Internetowego.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na zautomatyzowanej analizie lub prognozowaniu sposobu zachowania Klienta na stronach Sklepu Internetowego np. poprzez fakt zamieszczenia konkretnych Towarów do koszyka, przeglądanie przez Klienta karty konkretnego Towaru, czy też poprzez proces analizy dotychczasowej historii wcześniejszych zakupów dokonanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.


 

§6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a. dostępu do jego danych osobowych (art. 15 RODO)
b. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
e. prawo przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
h. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Administratora a podstawą przetwarzania jest wyrażona przez tę osobę zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji wskazanych powyżej uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres barfiaki@wp.pl lub pisemnie na adres Super Smak Sp. z o. o. 11 – 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7A.


 

§7 COOKIES


1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające/korzystające ze Sklepu internetowego w następujących celach:
a. identyfikowanie osób odwiedzających Sklep internetowy jako użytkowników zalogowanych bądź nie;
b. przechowywania informacji o Towarach dodanych do koszyka;
c. przechowywanie informacji zamieszczonych w formularzach Sklepu Internetowego, lub danych logowania;
d. dostosowywanie prezentowanej zawartości strony Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika;
e. optymalizacji sposobu korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
f. generowania anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
g. tzw. „remarketingu”, czyli analizy indywidualnych cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez dokonanie anonimowych badań ich działań w celu utworzenia spersonalizowanego profilu oraz prezentowania reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań użytkownika. Dane określone w zdaniu poprzedzającym mogą pochodzić również z innych stron internetowych będących częścią sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
2. Każdy użytkownik odwiedzający Sklep internetowy może w sposób swobodny modyfikować ustawienia plików Cookies za pośrednictwem ustawień danej przeglądarki i w ten sposób wyrazić lub nie wyrażać zgody na korzystanie z nich przez Sklep internetowy. Dokonanie pewnych ustawień może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego, włącznie z brakiem możliwości złożenia zamówienia, w zależności od przeglądarki i dokonanych ustawień.
3. Sklep Internetowy korzystać może z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu wsparcia analizy ruchu użytkowników. Pozyskiwane w trakcie w/w procesu dane przetwarzane są w sposób całkowicie zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Takie dane mają charakter anonimowy i zbiorczy, nie zawierając jednocześnie cech identyfikujących konkretne osoby odwiedzające Sklep Internetowy. W/w informacje obejmować mogą m.in. sposób zachowania użytkowników na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzenia oraz rodzaju i wersji przeglądarki, dane geograficzne oraz demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
4. Użytkownik może w sposób swobodny zablokować wykorzystanie przedmiotowych usług w sposób określony na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§8 INNE INFORMACJE

 

1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
a) w formie pisemnej na adres Super Smak Sp. z o. o., 11 – 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7A;
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: barfiaki@wp.pl.

2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
4.Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
6. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
7. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO - https://www.uodo.gov.pl