Witamy w naszym sklepie! Życzymy udanych zakupów

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy BARFIAKI dostępny pod adresem internetowym BARFIAKI.pl prowadzony jest przez spółkę Super Smak Sp. z o. o. z siedzibą w Jezioranach, adres: 11- 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233657, NIP: 7393474192, REGON: 280020244 o kapitale zakładowym w wysokości: 200.000 zł, e-mail: barfiaki@wp.pl, tel.: 500086466

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 2

Definicje

 

1. Cena – cena Produktu wraz z obowiązującym podatkiem VAT nie uwzględniająca kosztów Dostawy Produktu.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi Produktu określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Produktów – firmę kurierską lub Sprzedawcę,

4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności.

6. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Produkt - dostępny w Sklepie internetowym pokarm dla zwierząt domowych będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.

12. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

13. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem BARFIAKI.pl. , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

14. Sprzedawca - spółka Super Smak Sp. z o. o. z siedzibą w Jezioranach, adres: 11- 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233657, NIP: 7393474192, REGON: 280020244 o kapitale zakładowym w wysokości: 200.000 zł, e-mail:……barfiaki@wp.pl…………, tel.: …500086466.

15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ).

18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu Internetowego.

6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu Internetowego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, a także działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 4

Kontakt ze Sklepem internetowym

 

1. Adres Sprzedawcy: Super Smak Sp. z o. o. z siedzibą w Jezioranach, 11- 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7 A,

2. Adres e-mail Sprzedawcy: barfiaki@wp.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: …500086466

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: …………………………….

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17.

 

§ 5

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

 

§ 6

Ceny

 

1. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie Internetowym przy danym Produkcie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich ( PLN ). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.

2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów.

 

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych klienta: imię i nazwisko ( nazwa firmy), adres, numer telefonu, adres e – mail, hasło dostępu ustalane indywidualnie przez Klienta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła tymczasowego ustanowionych w Formularzu rejestracji, a następnie należy ustanowić własne hasło.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4 Regulaminu.

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym pod adresem: BARFIAKI.PL nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać Zamówienia:

 1. w Sklepie internetowym poprzez stronę internetową: BARFIAKI.PL

 2. telefonicznie pod numerem:…500086466…

 3. 3. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez stronę internetową przez 7 dni w tygodniu całodobowo.

4. Zamówienia za pośrednictwem telefonu Klient może składać w dniach roboczych w godzinach 6.00 – 17.00. W takim przypadku Klient podaje Sprzedawcy nazwę Produktu pośród Produktów znajdujących się na stronie BARFIAKI.pl, w tym kod Produktu oraz ilość. Po skompletowaniu Zamówienia Klient wybiera formę płatności, sposób Dostawy, podając imię i nazwisko, nazwę, adres Dostawy, adres e – mail, nr telefonu. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i obliczy dokładną wagę i cenę Produktu, przesyłając Klientowi e-mailem kalkulację z wymaganą do zapłaty ceną, która po zatwierdzeniu przez Klienta będzie ceną ostateczną Produktu.

Klient potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia telefonicznego w ten sposób wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym należy:

a) zalogować się do Sklepu internetowego (opcjonalnie);

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie imienia i nazwiska ( nazwy ) Klienta, wybranego sposobu i adresu Dostawy, formy płatności, adresu e – mail Klienta,, numeru telefonu kontaktowego oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

f) ze względu na niestandardową wagę Produktów oferowanych do sprzedaży, Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia obliczy dokładną wagę oraz cenę Produktu i wraz z kosztami Dostawy prześle Klientowi e-mailem kalkulację z wymaganą do zapłaty ceną, która jest ceną ostateczną Produktu;

g) po zatwierdzeniu ceny przez Klienta Zamówienie należy opłacić w terminie:

W przypadku płatności przelewem:

 - przy dostawie kurierskiej - do 2 dni roboczych;
 - przy dostawie grupowej - do 2 dni roboczych, jednak nie później niż do piątku poprzedzającego dostawę grupową do godziny 16:00.

W przypadku płatności za pobraniem:

- przy odbiorze przesyłki;

W przypadku płatności gotówką:

 - przy odbiorze osobistym przesyłki.

h) w przypadku płatności przelewem należy niezwłocznie po dokonaniu płatności przesłać Sprzedawcy drogą elektroniczną skan potwierdzenia wykonania przelewu, po otrzymaniu którego Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia.

8. Zamówienie złożone jest w momencie uruchomienia przycisku „Zamawiam”;

9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.

11. Jeżeli Zamówienie nie może być zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta, przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji Zamówienia oraz o przyczynie tej odmowy.

§ 9

Oferowane sposoby Dostawy oraz formy płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących sposobów Dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska pobraniowa,

c) przesyłka grupowa dostarczana transportem własnym Sprzedawcy.

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

a) płatność przy odbiorze,

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

4. Płatność przy odbiorze i za pobraniem nie dotyczy przesyłek grupowych.

5. Szczegółowe informacje na temat sposobów i Dostawy oraz akceptowalnych form płatności znajdują się za stronach Sklepu internetowego.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

2. Po otrzymaniu Zamówienia, z uwagi na niestandardową wagę sprzedawanych Produktów, Sprzedawca obliczy dokładną wagę oraz cenę zamówionego Produktu i wraz z kosztami Dostawy prześle Klientowi e-mailem kalkulację z wymaganą do zapłaty ceną, która jest ceną ostateczną Produktu.

3. Z chwilą zatwierdzenia przez Klienta ceny ostatecznej Produktu, przesłanej e-mailem przez Sprzedawcę, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży oraz do przesłania Sprzedawcy drogą elektroniczną skanu potwierdzenia wykonania przelewu, po otrzymaniu którego Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób Dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach Dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

7. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem - od dnia otrzymania przez Sprzedawcę skanu potwierdzenia wykonania przelewu;

b) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13. Przesyłki kurierskie oraz przesyłki kurierskie pobraniowe są nadawane przez Sprzedawcę kurierom do przewozu w dni robocze od poniedziałku do środy, do godziny 9.00 rano.

Na dzień przed planowaną Dostawą Sprzedawca wysyła Klientowi SMS z wiadomością o nadaniu przesyłki do przewozu.

14. W przypadku przesyłki grupowej dostarczanej transportem własnym Sprzedawcy, o terminie Dostawy Sprzedawca informuje Klienta SMS -em na 3 dni przed planowaną Dostawą.

15. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę obejmującą dostarczane Produkty.

16. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego Produktu. W razie nieodebrania Produktu, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami Dostawy oraz odesłania Produktu.

 

§ 11

Reklamacje z tytułu Umowy sprzedaży

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkty mają wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady dostarczonego produktu na podstawie art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta, że dostarczony Produkt ma wady, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. W przypadku, gdy Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, Sprzedawcy nie przysługuje prawo do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Jeżeli z powodu wady fizycznej Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on dodatkowo żądać naprawienia szkody jaką poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności Konsument może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, kosztów dostarczenia, przechowania czy ubezpieczenia Produktu. Powyższe uprawnienia przysługują Konsumentowi również w razie dostarczenia Produktu wolnego od wad lub usunięcia wady przez Sprzedawcę.

13. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument kieruje w formie pisemnej na adresy Sprzedawcy podane w § 4 Regulaminu.

14. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt ma wady, Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Super Smak Sp. z o. o., 11 – 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7A. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu pokrywa Sprzedawca. Jeżeli dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na jego rodzaj, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem Produktu, Konsument może odesłać produkt na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

15. Wraz z Produktem Konsument powinien wskazać Sprzedawcy dane pozwalające zidentyfikować transakcję, w tym imię i nazwisko Konsumenta, numer identyfikujący transakcję, datę złożenia Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, etykietę i zdjęcie Produktu, a także dane umożliwiające kontakt z Konsumentem po rozpatrzeniu reklamacji ( adres do korespondencji, adres e – mail ).

16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji , Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie jej załatwienia.

17. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca.

18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Konsumenta przed upływem terminu przydatności Produktu do spożycia.

19. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

20. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji odnośnie prawidłowości przechowywania przez Konsumenta zamrożonego Produktu, który był przedmiotem Umowy sprzedaży.

22. Produkt mrożony należy przechowywać w zamrażarce nie dłużej niż okres jego przydatności do spożycia i podawać zwierzętom domowym do spożycia po całkowitym rozmrożeniu w temperaturze pokojowej. Produkt rozmrożony można przechowywać w lodówce do 24 godzin, z zachowaniem standardowych zasad bezpieczeństwa żywności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki niewłaściwego przechowywania Produktu przez Klienta lub podania go do spożycia przez zwierzęta domowe w stanie zamrożonym.

 

§ 12

Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem Produktów o których mowa w ust. 13 poniżej.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. W przypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

 1. umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci on prawo odstąpienia od umowy,

 3. umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

 4. umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 5. Umów, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi względem Produktów mrożonych, które są nieprefabrykowane i mogą ulec szybkiemu zepsuciu w przypadku niezachowania stanu zamrożonego. Mając na uwadze, że nie istnieje możliwość dokonania weryfikacji czy Produkty nie były rozmrażane i ponownie zamrażane przez Konsumenta, jak również weryfikacji odnośnie prawidłowego przechowywania przez Konsumenta zamrożonych Produktów, ze względów higieniczno – zdrowotnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Produktów, zamrożone Produkty nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§ 13

Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 2. formularz kontaktowy,

 3. newsletter,

 4. powiadomienie o dostępności,

 5. prowadzenie konta Klienta,

 6. przypominacz,

 7. zadaj pytanie,

 8. zamieszczanie opinii.

 9. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług.

 11. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 14

Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( zwanego dalej „ RODO” ) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z dokonywanymi zakupami jest Sprzedawca - Super Smak Sp. z o. o., 11 – 320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7A.

4. Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia i zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO.

5. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania ze Sklepu Internetowego lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży są przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego lub przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dane osobowe klientów są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży.

6. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 1. Prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. Prawo do sprostowania ( poprawiania ) danych,

 3. Prawo do usunięcia danych,

 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 6. Prawo do przenoszenia danych,

 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator ma obowiązek powiadomienia Klienta o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.

 

§ 15

Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

 

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego BARFIAKI.pl , w tym w szczególności loga, logotypy, nazwy marek, znaki towarowe, zdjęcia, materiały graficzne itp. podlegają ochronie prawnej i są własnością Sprzedawcy.

2. Zabronione jest kopiowanie i pobieranie materiałów graficznych oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego BARFIAKI.pl, a także udostępnianie powyższych treści w Internecie oraz ich wykorzystywanie do celów marketingowych lub handlowych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ( platforma ODR ).

§ 17

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. z 2019 r. poz. 134 ).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

4. Zmiana Regulaminu może być spowodowana, w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług ( zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych ) lub zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji itp. ( w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizacje postanowień Regulaminu.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i innych danych dotyczących Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

7. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Jeżeli spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientami nie zostaną rozstrzygnięte w sposób ugodowy, to będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

8. Wszelkie zmiany postanowień Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem…………………i obowiązuje na czas nieoznaczony.

*

W związku z obecną sytuacją w kraju kurierzy mają zakaz wchodzenia do bloków oraz do firm. Mają obowiązek paczki zostawiać przed budynkiem po wcześniejszym kontakcie z klientem. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.